Оптимізація й захист бізнесу з використанням холдингових структур. ж. «Практика управління» №12(12), 2007р., експерт Пилипюк І.

 

Зростання прибутків та розвиток бізнесу загалом неминуче призводять до структурних змін самої фірми. Одним із найпопулярніших та економічно вигідних способів збереження активів та спрощення управління різними напрямами бізнесу є побудова холдингових конструкцій, адже грамотно побудований холдинг дає змогу не тільки легально регулювати податкове навантаження, а й централізовано володіти та розпоряджатись активами. Нині практично всі найбільші корпорації Європи та Сполучених Штатів мають у своєму складі холдингові компанії. Україна не виняток.

Поняття холдингу та причини його виникнення

Поняття холдинг у світовій економіці трактується неоднозначно. Сам термін походить від англійського слова hold, що в перекладі означає "тримати". Тому у вітчизняній науковій літературі це поняття розшифровується як структура, що складається з «тримаючої» компанії, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній (тобто фактично «тримає» ці пакети).

Відповідно до законодавства Великобританії (батьківщини самого поняття) холдингом називають компанію А, що контролює діяльність дочірніх (В,С, D тощо) компаній шляхом:

· більшості голосів у дочірніх компаніях;
· призначення більшості членів ради директорів дочірніх компаній;

· наявності договору з дочірніми компаніями, за якими компанія А має більшість голосів на зборах акціонерів навіть у разі відсутності контрольного пакета.

Таким чином, у Великобританії холдинг – це головна компанія, що контролює діяльність інших підприємств через володіння контрольними пакетами акцій або на підставі інших умов, зафіксованих у відповідному договорі між ними.

Однак, у бізнес-практиці багатьох країн поняття «холдинг» використовується не тільки щодо материнської, а й щодо всієї сукупності компаній, що мають холдингові зв'язки. Тобто холдингові компанії – це фінансові центри, навколо яких об'єднуються окремі компанії, не втрачаючи при цьому своєї комерційної самостійності.

Одним із яскравих прикладів холдингової структури є швейцарський концерн Nestle, який поєднує в собі кілька дочірніх фірм, що є змішаними холдинговими компаніями і зареєстровані у Панамі, Швейцарії та на Багамських островах.

Мотивів для створення холдингових структур є багато. Однією з головних причин є потреба в структуруванні та організації фінансових потоків.

Але холдингові схеми також дають змогу вирішити питання формування оптимального оподатковування доходів та цілий комплекс інших завдань, а саме:

-   об'єднання в одну структуру різнопрофільних компаній;

-   централізований контроль над підприємствами;

-   можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій підставі оптимізація інвестиційного процесу;

-   консолідація діяльності групи підприємств з метою зменшення податкових платежів. Шляхом укладення угод між підприємствами, за якими прибутки чи збитки переводяться безпосередньо до холдингової компанії, що дає враховувати збитки одного підприємства та прибутки іншого для сплати податку з решти частини прибутку;

-   здобуття солідної репутації холдингової компанії та підприємств групи;

-   покращення просування на ринок товарного знаку;

-   можливість отримання більш вигідних умов залучення кредитів та додаткових інвестиції;

-   можливість диверсифікації виробництва, зниження ризику при виході на ринок, розподіл господарських ризиків між різноманітними дочірніми фірмами;

-   проникнення в інші сфери виробництва і збуту товарів.

При поділі холдингу на різні види є багато факторів. Зазначимо основні з них.

 
За типом залежності
- майновий;
- договірний;
- організаційний
За змістом діяльності
 
- чистий;
- змішаний
За функціями основного кола учасників
 

-   фінансовий (інвестиційний);

-   керуючий (стратегічний оперативний)

За формами виробничої інтеграції
 
- горизонтальний;
- вертикальний;
- інтегрований
За формою власності
 
- державний;
- приватний;
- змішаний
За «системою участі»
 
- основний холдинг;
- проміжний (субхолдинг)
За територією діяльності
 
- національний;
- транснаціональний;
- регіональний (США)
 

Міжнародне регулювання діяльності холдингових компаній

Розповсюдженою є практика створення холдингових компаній як міжнародних структур, тому їх діяльність регулюється певними нормативними актами, знання яких значно спростить роботу вашого бізнесу. Йдеться про:

1. Законодавство Європейського союзу (директиви Ради ЄС).

2. Двосторонні договори про запобігання подвійного оподатковування (договори між Україною, в якій зареєстровані дочірні компанії та країнами-юрисдикціями, в якій зареєстрована холдингова (материнська компанія).

3. Нормативно-правові акти національного законодавства кожної країни.
Законодавство Європейського Союзу

Основними директивами ЄС, що найчастіше застосовуються на практиці при регулюванні діяльності холдингових структур, є:

- Директива ЄС про материнські-дочірні компанії (EC Parent-Subsidiary Directive, 90/435/ЕЕС);

- Директива ЄС про систему оподатковування, що застосовується до відсотків і платежів у вигляді роялті, здійснюваним між взаємозалежними компаніями (Interest and Royalties Directive, 2003/49/EC).

Особливості створення холдингових компаній в Україні

Фактичне використання холдингових компаній в Україні розпочалось у 1995 році з моменту виходу Указу Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації».

За весь цей період були створені десятки холдингових компаній та акціонерних компаній. Основними способами створення холдингів в Україні є передавання контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств холдинговій компанії та поглинання однією компанією іншої. Таким чином холдингові компанії можуть утворюватись на базі існуючого підприємства чи існуючого підрозділу компанії або на базі колишньої чи існуючої управлінської структури, чи формуватись як новий господарський суб’єкт.

У випадку створення холдингу на базі вже існуючої структури відсутні обмеження щодо розмірів контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств, що передаються у статутний фонд холдингової компанії. Роль керуючої компанії буде виконувати одне з підприємств групи.

При другому варіанті в холдинг перетворюється орган управління, а підлеглі йому господарські суб'єкти стають дочірніми підприємствами. Це характерно для об’єднання підприємств однієї галузі, які виробляють подібну продукцію.

У третьому випадку у холдингову компанію об'єднуються підприємства різних галузей. Статутний фонд холдингу формується виключно за рахунок акцій дочірніх підприємств.

Принципи податкової оптимізації при використанні холдингової структури

Холдинг є цікавим для українських (і не тільки) підприємців з точки зору оптимізації оподаткування. Податкова оптимізація при використанні холдингової структури, як і будь-яке міжнародне податкове планування, зводиться до пошуку законних способів зниження податкового тягаря. Вона покликана оптимізувати сукупні податкові платежі холдингу, а це:

- локальні податки в країні (країнах) ведення комерційної діяльності (відповідно до принципу оподатковування джерела виплати);

- податки на компанію в країні її інкорпорації (реєстрації) або місці ведення діяльності.

Об'єктом міжнародної податкової оптимізації є прибуток холдингу. Для максимізації глобального прибутку холдингу необхідно мінімізувати основні податки, що виникають у зв'язку з діяльністю холдингу.

Можна виділити такі основні етапи оптимізації податків.

1. Перерозподіл прибутку – перекладування і розміщення глобального прибутку холдингу по країнах з переважно низьким рівнем оподатковування. Це реалізовується за допомогою механізмів трансфертного ціноутворення та внутрішньокорпоративного кредитування.

2. Заниження прибутку – відрахування з податкової бази компанії витрат, пов'язаних з наданням різного роду послуг підприємствами холдингу та виплатами з валових доходів підприємства відсотків і платежів для погашення боргових зобов'язань на користь споріднених внутрішньохолдингових структур.

3. Створення прибутку – фактичне винесення операцій компанії до юрисдикції з низькими податками або взагалі з нульовою ставкою. Міжнародне податкове планування холдингової структури припускає комплексне використання різних способів податкової оптимізації.

Холдинги як механізм захисту активів

Холдинг як інструмент ізоляції активів від ризиків їхніх законних власників має такі переваги:

1. Високий рівень контролю. Реалізується шляхом здійснення договірного й корпоративного (за допомогою прямої участі в статутному капіталі) механізмів керування. 

2. Простота створення.

3. Конфіденційність бенефіціара (вигодонабувача) та учасників структурних одиниць (компаній).

4. Консолідація корпоративної структури усуває можливість несанкціонованого зазіхання на отримання права власності на компанії всієї групи та їх корпоративних і майнових інтересів (рейдерських захоплень та ворожих поглинань).

5. При правильному структуруванні не викликає підозр у компетентних державних органів (у першу чергу національних).

6. Забезпечує стовідсоткову конфіденційність кінцевого власника при використанні в холдинговій структурі трасту (за цієї схеми власник передає активи в довірче управління, наприклад, спеціальній трастовій компаній, а вигодонабувачами є треті особи)

Переваги холдингу

Холдинг дає можливість демонструвати й підвищувати капіталізацію бізнесу, виходити на ринки капіталу для одержання кредитів і інвестицій. Ця структура сприяє поліпшенню репутації бізнесу, а в разі необхідності, полегшить завдання продажу бізнесу за справедливою, ринковою ціною. Холдинг сприяє залученню стратегічних інвесторів та партнерів, а також дає змогу залишити структурований і налагоджений бізнес спадкоємцям, усунути ризики, пов'язані з нерезидентами, номінальними власниками та директорами. Холдинг – це ідеальний майданчик для виведення бізнесу на біржу і нівелювання питання постійного підтвердження чистоти зароблених капіталів.

Європейські юрисдикції для створення холдингів

При створенні холдингу важливим фактором є правильний вибір юрисдикції. У цьому питанні є дуже багато факторів, від правильності вибору яких суттєво залежатимуть пропорції ваших витрат та прибутків, зокрема:

-   наявність договору про уникнення подвійного оподаткування з Україною;

-   розмір податку дочірньої компанії в Україні при виплаті дивідендів іноземній материнській компанії;

-   розмір податку в Україні при виплаті процентів по кредиту або займу іноземній компанії;

-   розмір податку в Україні при виплаті роялті іноземній компанії;

-   ставка податку на дохід від дивідендів в юрисдикції іноземної материнської компанії;

-   ставка податку на дохід від відсотків за кредитом в юрисдикції іноземної компанії;

-   ставка податку на дохід від роялті в юрисдикції іноземної компанії;

-   ставка податку на приріст капіталу в юрисдикції іноземної компанії,

-   наявність оподаткування придбання майна та податкова ставка.

Тому радимо не займатися самодіяльністю і передати це питання до рук фінансового консультанта, який допоможе підібрати і розробити індивідуальні торгові схеми з урахуванням особливостей саме вашого бізнесу.

Коротка характеристика юрисдикцій
Назва юрисдикції
Переваги
Австрія
 

Традиційно питання оподаткування прибутку, що репатріюється з-за кордону, регулюється положеннями договорів про запобігання подвійного оподаткування. Податкова пільга для австрійських холдингів передбачає, що дивіденди, одержувані австрійським холдингом з-за кордону, і приріст капіталу не обкладаються податком на прибуток, якщо дотримані такі вимоги:

- частка володіння австрійського холдингу в іноземній компанії перевищує 25%.

- іноземна корпорація повинна мати статус, подібний до австрійської корпорації.

Австрійський холдинг утворюється у формі товариства з обмеженою відповідальністю або найчастіше – акціонерної корпорації.

Данія – юрисдикція з гарною репутацією, що славиться одночасно ліберальністю законодавства, високим ступенем контролю з боку держави та користується повагою у діловому світі.

 

- Не стягується податок із сум дивідендів, виплачуваних іноземними материнськими компаніями, що розміщені закордоном;

- не стягується податок із сум дивідендів, виплачуваних операційними дочірніми компаніями усередині країни;

- не стягується податок на участь у капіталовкладеннях, реєстрацію або переказ капіталу;

- не стягується податок на дохід від приросту капіталу по акціях дочірніх компаній, за умови, що період володіння активом становить три роки або більше;

- широка мережа договорів про уникнення подвійного оподаткування.
 
Швейцарія
 
 

Спеціальні пільги для холдингових компаній ґрунтуються на таких положеннях:

- холдингова компанія одержує пільги в тому випадку, якщо вона володіє пакетом акцій, що перевищує 2 млн. швейцарських франків. Федеральні податки в цьому випадку скорочуються пропорційно до питомої ваги дивідендів у загальному доході компанії. Холдингові пільги підкріплюються на регіональному рівні;

- доходи від інвестицій у багатьох кантонах виводяться з оподатковуваної бази.

Холдингові компанії повністю або частково звільняються від місцевих податків на прибуток (за винятком кантонів Женеви й Урі, де на відміну від усіх інших з них стягуються кантональний і муніципальний податки на дивіденди в повному обсязі). Банківська система країни перебуває на одному з перших місць у світі за рівнем конфіденційності банківських вкладів.

 
Нідерланди
 

Податковий режим і "Правила звільнення", пропоновані Нідерландами для холдингових компаній, роблять країну однією з кращих світових центрів з податкового планування. Щоб холдингова компанія потрапила під "Правила звільнення", необхідно:

- холдингова компанія повинна володіти як мінімум 5% акцій іноземної філії. Будь-яка компанія, що веде торговельну діяльність і одночасно володіє пакетом акцій іншої компанії, може вважати себе холдингом, що дасть змогу їй користуватися тими ж податковими перевагами;

- компанія повинна володіти акціями з початку фінансового року, у якому бажає одержати вигоди від "Правил звільнення";

- іноземна філія повинна платити податки на прибуток по місцю реєстрації, не залежно від того, наскільки низькими можуть бути податкові ставки;

- материнська компанія повинна брати активну участь у керуванні іноземною філією. Іноземна філія не повинна бути "компанією, звільненої від податку на портфельні інвестиції", тому що до таких компаній ці правила не застосовуються.

 
Кіпр
 

Податок на прибуток для нерезидентних компаній 10%. нерезидентні філії, контрольовані через кордон, не платять корпоративний податок. Укладено 18 договорів про запобігання подвійного оподатковування. Інформація про банківські операції конфіденційна.

 

У кожного є право на вибір: як жити, працювати і розвиватись. І для кожної фірми є свій шлях для структурування роботи. Єдине, що є спільним для всіх та на що потрібно звернути увагу – це пошук надійних консультантів, які зможуть підібрати найоптимальнішу форму розвитку вашого бізнесу, що не тільки збереже, а й примножить ваш прибуток.

Отже, створення холдингу в іноземних, зокрема європейських юрисдикціях може допомогти українському бізнесу суттєво оптимізувати податковий тягар. Найпопулярнішими способами є, зокрема, кредитування холдинговою компанією своїх дочок закордоном, що призводить до тривалих платежів за кредитом, чи виплата дочірніми компаніями роялті за ліцензійним договором про використання об’єкту інтелектуальної власності, який належить материнській компанії (чим занижується валовий дохід дочірніх чи залежних компаній), хоча не варто забувати й про інші способи. Для цього насамперед необхідно підібрати юрисдикції для створення холдингу, визначити, чи не потрібно створювати транзитні компанії в інших юрисдикціях – виходячи власне з профілю бізнесу (його активів, галузі, умов оподаткування в Україні).

О компании

Услуги

Новости

Семинары и конференции
Пресс-центр

Все  об  нерезидентах
     
     
 
 
Архив статей


Для СМИ 
Телефоны для связи:
Тел. : +380 44 496 06 03
факс.: +380 44 289 20 15
Skype Auroracons .com
office@auroracons.com  
  © Аврора Консалтинг 2008
Все права защищены.
Сделано на студии:  

Управление активами, фонды